A/B Booster 2011-03-18 Mikrob Se datablad punkt 11 ang. användning  x
Aceton 2012-10-18 Lösningsmedel Brandfarlig R11 Mycket brandfarlig
R36 Irriterar ögonen
R67 Farligt vid inandning
AGS Graffiti Wipes 2012-12-20 Klottersanering Irriterande R36-Irriterar ögonen
AGS 221 Gel 2012-12-20 Klottersanering Irriterande R36-Irriterar ögonen
AGS 221 Tunn 2012-12-20 Klottersanering Irriterande R36-Irriterar ögonen
AGS 25 Tectylborttagare 2012-12-18 Klottersanering Irriterande R41-Risk för allvarliga ögonskador
AGS 27 Gel 2012-12-20 Klottersanering x x
AGS 3+ Klotter-borttagare 2012-12-18 Klottersanering Hälsoskadlig R20-Farligt vid inandning
R22-Farligt vid förtäring
R38-Irriterar huden
R41-Risk för allvarliga ögonskador
AGS 33+ Gel 2015-06-01 Klottersanering Miljöfarlig Hälsoskadlig R37-Irriterar andnings-organen
R41-Risk för allvarliga ögonskador
R51/53-Giftigt för vatten-levande organismer
R65-Kan ge lungskador vid förtäring
R66-Kan ge torr hud eller hudsprickor
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
AGS 3502 2016-03-11 Klotterskydd Ögonirritation H319 Allvarlig ögonirritation
AGS 3515 2015-06-01 Klotterskydd x x
AGS 5 Klotter-borttagare 2012-12-18 Klottersanering Irriterande R41-Risk för allvarliga ögonskador
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
AGS 5 SR 2015-06-01 Klottersanering Irriterande R38-Irriterar huden
R41-Risk för allvarliga ögonskador
AGS 5 SR Gel 2015-06-01 Klottersanering Irriterande R38-Irriterar huden
R41-Risk för allvarliga ögonskador
AGS 560 Klotterborttagare 2015-12-09 Klottersanering Irriterande R36-irriterar ögonen
AGS 60 Klotter- och
Skuggborttagare
2015-06-01 Klottersanering Frätande R22-Farligt vid förtäring
R35-Starkt frätande
AGS 65 2015-06-01 Klottersanering Frätande R22-Farligt vid förtäring
R35-Starkt frätande
Ajax Fönsterputs 2015-06-16 Putsning av fönster x Kan orsaka lätt irritation av ögon och hud
Alsil 2012-06-22 Blästring x x
Ammoniak, Nitor
24,5 % Teknisk
2015-05-29 Rengörings-, lösningsmedel Frätande R34-Frätande
R50-Mycket giftigt för vattenlevande organismer
Asbest Binder 2012-11-28 Asbestsanering
x
R52/53-Skadligt för vattenlevande organismer
AT140 Primer 2015-11-17 Fogmassa
Brandfarlig,
Ögonirritation
H225-Mycket brandfarlig
H319-Allvarlig ögonirritation
H336-Dåsig/Omtöcknad
Autosol Cream Polish 2014-05-05 Polermedel
x

x
Autowash 2010-05-16 Bilschampo x x
BCS Atena 2014-12-01 Klottersanering Hudirritant
Ögonskador
H314 Allvarliga frätskador på hud och ögon
H318 Allvarliga ögonskador
H315 Irriterar huden
BCS Pluto 2015-02-27 Klottersanering Frätande H332 Skadligt vid inandning
H318 Allvarliga ögonskador
Bensin 95 OKQ8 2015-06-03 Drivmedel Extremt brandfarlig Giftig  
Miljöfarlig
R12-Extremt brandfarligt R38-Irriterar huden
R45-Kan ge kancer
R46-Kan ge ärftliga genetiska skador
R63-Möjlig risk för fosterskador
R65-Kan ge lungskador vid förtäring
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
R51/53-Giftigt för vatten-levande organismer
Betongimpregnering 2014-10-23 Dammbindningsmedel x x
Bio-Green Waste Treat Cube 2008-07-01
Engelsk
Biologisk nedbrytning av förorening Hälsoskadlig
Se punkt 8 i SDB angående ventilation och personligt skydd
Kan irritera ögonen
Kan irritera huden
Kan orsaka illamående och diarré vid förtäring
Kan irritera näsa och hals vid inandning
Bio-Green Waste Treat Liquid 2008-11-05
Engelsk
Biologisk nedbrytning av förorening Hälsoskadlig
Se punkt 8 i SDB angående ventilation och personligt skydd
Kan irritera ögonen
Kan infektera öppna sår på huden
Kan orsaka illamående vid förtäring
Kan irritera näsa och hals vid inandning
Bio-Green Waste Treat Tab 2008-06-01 Engelsk Biologisk nedbrytning av förorening Hälsoskadlig
Se punkt 8 i SDB angående ventilation och personligt skydd
Kan irritera ögonen
Kan irritera huden
Kan orsaka illamående och diarré vid förtäring
Kan irritera näsa och hals vid inandning
Bio One 2015-06-01 Luktsanering x x
Bio Saner Proffs 2016-03-10 Biologisk nedbrytning Frätande H318 Allvarliga ögonskador
H315 Irriterar huden
Blast Berry Fruit 2012-10-15 Doftsanering Extremt brandfarlig R12-Extremt brandfarligt
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Blast Bubble Gum 2012-10-15 Doftsanering Extremt brandfarlig R12-Extremt brandfarligt
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Bona Novia 2015-05-12 Vattenburen lack för trägolv Hälsoskadlig H319 Allvarlig ögonskada eller irritaion
Boracol 10  2016-03-07

Godkännade
Bekämpningsmedel Giftig R60-Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R61-Kan ge fosterskador
Boracol 20  2016-03-07

Godkännande
Bekämpningsmedel Fara R60-Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R61-Kan ge fosterskador
Brisk Low Foam  2012-09-27 Rengöring Endast utbildad personal får använda produkten x
Cellulosaförtunning 2016-01-19 Förtunning Mycket brandfarlig Hälsoskadlig R11-Mycket brandfarligt R36 Irriterar ögonen
R38-Irriterar huden R48/20-Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering via inandning, R63-Möjlig risk för fosterskador
R65-Kan ge lungskador vid förtäring
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Citrikleen 2015-08-12 Avfettningsmedel Irriterande R22-Farligt vid förtäring
R36 Irriterar ögonen
R38-Irriterar huden
Clara Natur Color 2014-05-07 Tvättmedel Irriterande R36 Irriterar ögonen
Clear Dry Classic 2012-03-20 Torkmedel - R36 Irriterar ögonen
Dax Alcogel 85 2015-10-26 Handdesinfektion Mycket brandfarlig
Hälsoskadlig
R11-Mycket brandfarligt
Delete 2012-04-13 Skumdämpare - -
Desi- Yt 2012-08-23 Desinfektionsmedel Irriterande R10 Brandfarligt
R36-Irriterar ögonen
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Diesel OKQ8 2016-01-04 Drivmedel Hälsoskadlig     Miljöfarlig R38-Irriterar huden
R65-Kan ge lungskador vid förtäring
R51/53-Giftigt för vatten-levande organismer
Diskmedel Opal 2015-10-30 Diskmedel Hälsoskadlig H319 Allvarlig ögon-irritation
Doftin + 2016-05-23 Luktförbättrare - R36-Irriterar ögonen
R11-Mycket brandfarligt
EGP Multiballast 2016-03-07 Golvmassa/delkomp Irriterande R37/38 Irriterar andnings-organen och huden
R41-Risk för allvarliga ögonskador
EGP Multispecial 2015-05-06 Golvmassa/delkomp x x
EGP Stark lack 2011-07-01 Betonglack x x 
Exotol 2011-11-01 Rengöringsmedel Irriterande R36 Irriterar ögonen
Fallout Remow 2012-02-06 Rengöringsmedel Hälsoskadlig R21/22 Farlig vid hudkontakt och förtäring
Ferrotone 2015-08-12 Rostborttagning Frätande R34-Frätande
Finish 2015-02-23 Bilvård x x
Finja Primer 2015-05-06 Flytande primer för cement x x
Finsprit 95% 2015-10-06 Desinficering Brandfarlig H225 Mycket brandfarlig
H319 Allvarlig ögonirritation
Florosil TS Komponent 1 2016-02-18 Golvmassa Fara H317 Allergisk hudreaktion
Florosil TS Komponent 2 2016-02-18 Golvmassa Frätande H314 Allvarliga frätskador
Fogskum, SikaBoom 2014-05-26 Fogskum Brandfarligt
Hälsoskadligt
R12 Extremt brandfarligt
R20 Farligt vid inandning
R36/37/38 Irriterande för ögon, lungor och hud
Formula 611 2011-03-12 Rengöring Frätande R34-Frätande
G101 Extra 2014-11-11 Rengöring Fara H314 Allvarliga frätskador
H318 Allvarliga ögonskador
GL 60 2016-09-08 Blästersand x x
Glycerin / Glycerol 2014-05-20 Textiltvätt x x
Glyfonova 2011-03-01 Herbicid x x
Graffittiborttagare 1 2015-11-15 Klottersanering   H315 Hudirritation
H318 Allvarliga ögonskador
Graffitiborttagare 2 2016-05-08 Klottersanering   H319 Allvarlig ögonirritation
Grillrent Speed 2012-12-10 Rengöringsmedel Frätande H314 Allvarliga frätskador på ögon och hud
Goaway Polishbort 2016-04-19 Polishborttagare Hälsoskadligt R41/20/22/52 Farligt vid inandning, förtäring och hudkontakt
Good Apple Fresh 2015-10-30 Doftförbättrare Varning H319 Allvarlig ögonirritation
GT Golvpolish 2015-03-26 Golvvård x x
Grön-Fri 2015-07-20 Desinfektionsmedel Frätande
Miljöskadligt
H315 Hudirritant
H318 Allvarliga ögonskador
H332 Skadligt vid inandning
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
Grönsåpa 2015-10-30 Rengöring x x
Handdesinfektion 2009-09-09 Desinfektion Irriterande Ögonirritation
HTC Cleaner 2015-06-08 Rengöring x x
HTC-Cure 2015-05-11 Impregneringsmedel Frätande H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
HTC Grouting 2014-02-25 Medel som används vid betongslipning x x
HTC Joint Repair utgår!
Ersätts av HTC Grouting
       
HTC Stain Resistant utgår! 2008-04-21 Betongimpregnering x R36-Irriterar ögonen
Ikaclean Avfett. Extra

2015-04-27 Avfettningsmedel Frätande R34-Frätande
Ikaclean Avfettning Miljö 2014-10-23 Avfettningsmedel Fara H-314 Frätskador på hud och ögon
Ikaclean Avfettning Plus 2016-01-21 Avfettningsmedel Frätande H314 Allvarliga frätskador på ögon och hud
Ikaclean Kombi 243 Pro Clean   Utgår! Ersätts av Ikaclean Avfettning Miljö
Green car
2013-02-05 Rengörings- och avfettningsmedel
Okey för fordonstvätt.
Irriterande R41-Risk för allvarliga ögonskador
Ikaclean Pagos Issmältning 2015-06-30 Issmältning Irriterande H319 Allvarlig ögonirritation
Ikaclean Skumrengöring (Tixo) 2015-03-20 Avfettningsmedel Frätande R22-Farligt vid förtäring
R35-Starkt frätande
Ikaclean Toxal 2015-05-27 Fordonstvätt Frätande H312 Skadligt vid hudkontakt
H318 Allvarliga ögonskador
Ikanol Plus 2015-03-20 Avfettningsmedel Frätande H315 Hudirritation
H318 Allvarliga ögonskador
Imprenex Allround 2015-06-17 Textilbehandling x x
Induren A 2014-03-28 Rengöring Irriterande R36 Irriterar ögonen
Industrisprit A 99,5% 2012-08-28 Lösningsmedel Mycket brandfarlig R11-Mycket brandfarligt
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Jif Cream Original (Byter namn till Cif) 2015-04-27 Sanering Irriterande R36 Irriterar ögonen
Jif Cream Lemon (Byter namn till Cif) 2015-04-27 Sanering Irriterande R36 Irriterar ögonen
Kalibreringsgas 2013-10-22 Kalibreringsgas Innehåller gas under tryck x
Kalkbort (Nilfisk ersätter SunEco) 2014-12-09 Avkalkning Frätande R34-Frätande
Kalk släckt 2014-05-14 Sanering av syra Fara R37/38 Irriterar andnings-organen och huden
R41-Risk för allvarliga ögonskador
Kallgalv, zink 2014-06-10 Rostskydd Brandfarligt H319 Allvarlig ögonirritation
H222 Extremt brandfarligt
Kemesolv 70 2012-11-27 Desinfektionsmedel Mycket brandfarlig
Irriterande
R11-Mycket brandfarligt R36 Irriterar ögonen
R66-Kan ge torr hud eller hudsprickor
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Kiilto Klinkerrent 2012-10-17 Rengöring Frätande pH 1 R34-Frätande
Klorin 2015-06-02 Desinfektionsmedel Irriterande R36/38 Irriterar ögon och hud
Kolsyreis/Koldioxid/CO2 2016-11-27 Blästermedel x R20/21 Farligt vid inandning och hudkontakt
Kronengrund 121 2014-11-25 Spärr Mycket brandfarlig R11-Mycket brandfarligt
Lanadol Aktiv 2011-06-27 Specialtvätt x x
Lanadol Apret 2011-06-27 Fiberskyddsmedel x x
Lanadol Avant 2011-06-27 Fiberskyddsmedel Irriterande R36 Irriterar ögonen
Leather Cleaner 2015-09-11 Rengöring Fara H315 Hudirritation
H318 Allvarliga ögonskador
Mechoil 2012-10-08 Industri Hälsoskadlig R10 Brandfarligt
R65-Kan ge lungskador vid förtäring
R66-Kan ge torr hud eller hudsprickor
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Monammoniumfosfat MAP 2012-06-20 Växtnäring Kan irritera ögon och hud x
MP52 Kopparrent 2015-06-26 Putsmedel x x
Mp52 Möbelpolish 2015-06-24 Möbelpolish x R66-Kan ge torr hud eller hudsprickor
MP52 Silverputs 2015-06-26 Putsmedel x x
Mr Muscle Ugn 2015-06-08 Ugnsrengöring Extremt brandfarligt Frätande R12-Extremt brandfarligt
R34-Frätande
R37-Irriterar andnings-organen
MVOC 3 2013-05-28 Mögelsanering Irriterande R36-Irriterar ögonen
R38-Irriterar huden
MVOC 6 2013-05-28 Mögelsanering Frätande R34-Frätande
R36/R37/R38-Irriterar ögon, andningsorgan
och huden
MVOC-Katalysator 2013-05-28 MVOC additiv Irriterande R38 Irriterar ögon och hud
Märkfärg, CRC 2012-08-12 Märkfärg Brandfarligt Extremt brandfarligt
Natriumbikarbonat 2013-07-03 Neutralisering Ej klassad som farlig  
Natriumhypoklorit 2015-01-22 Mögelsanering Frätande H314 Allvarliga frätskador på ögon och hud
EUH031 Giftig gas vid kontakt med syra
Naturol 22 ?
2015-04-14 Rengöring Irriterande R36/38-Irriterar ögonen
och huden
R41-Risk för allvarliga ögonskador
NK-CS2 Super koncentrat 2009-12-10 Nedbrytning av hydrokarboner Irriterande x
NK-Petro Clean 2009-12-10 Nedbrytning av hydrokarboner x x
Noxan R 2015-04-14 Avfettningsmedel Frätande H314 allvarliga frätskador på ögon och hud
OFF Ask 2015-03-27 Klottersanering    
OFF Ask Enlagers 2015-01-30 Klottersanering    
OFF Munin 2015-06-08 Klottersanering Frätande H314 allvarliga frätskador på ögon och hud
OFF Oden + 2015-01-12 Klottersanering Brandfarligt
Hälsoskadligt
R10 Brandfarligt
R41 Allvarliga ögonskador
R36/37/38 Irriterar ögon, andningsorgan och huden
OFF Poseidon 2015-01-12 Klottersanering   H315 Hudirritation
H319 Allvarlig ögonirritation
OFF Tor 2015-11-20 Klottersanering Frätande H314 Allvarliga frätskador
OFF Ull 2015-02-09 Klottersanering    
Oil Sponge 2012-09-17
Engelsk
Absorbtionsmedel Innehåller nöt-  biprodukter
Se punkt 8 i SDB angående ventilation och personligt skydd
Nötallergiker ser upp med denna produkt
Kan irritera ögonen
Kan irritera huden och allergiska reaktioner hos allergiker
Odox 2012-01-02 Desinficering Irriterande R36-Irriterar ögonen
Odördesinficering 2010-12-06 Luktsanering Hälsovådligt R41 Risk för allvarliga ögonskador
R43 Allergi vid hudkontakt
R38 Irriterar huden
Oxalsyra 2015-06-01 Rost- kalkborttagning Frätande H312 Skadligt vid hudkontakt
H318 Allvarliga ögonskador
Pengard 2012-08-01 Temporärt rostskydd Hälsoskadlig R10 Brandfarligt
R51-Giftigt för vatten-levande organismer
R53-Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R65-Kan ge lungskador vid förtäring
R66-Kan ge torr hud eller hudsprickor
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Polishborttagare, Maxi Nilfisk 2009-02-12 Rengöring Frätande Risk för allvarliga ögonskador
Protox Svamp 2014-11-19 Träskydd Hälsoskadlig Miljöfarlig R22 Farligt vid förtäring.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.
Quick Glozz 2012-10-08 Vax för fordon x x
Safe TW 39
Green car
2013-10-03 Rengöringsmedel Trafikfilmsavlägsnare  Irriterande R36/38-Irriterar ögonen
och huden
Saltsyra, 30 % Teknisk ? 2012-05-29 Rengöring/kalkbort Frätande R34-Frätande
R37-Irriterar andnings-organen
Sanefresh ? 2014-03-26 Doft Irriterande R41-Risk för allvarliga ögonskador
Sanesolv Extra 2015-04-24 Avfettningsmedel Irriterande H319 Allvarlig ögonirritation
Skumdämpare 2015-10-25 Skumdämpare x x
Slipgrund 2014-11-06

Byggvarudekl
Slipgrund Brandfarlig R10 Brandfarligt
R66-Kan ge torr hud eller hudsprickor
SP525 2014-03-04 Fogmassa Ej klassad  
SPS Hektor 2015-01-13 Klottersanering Fara H226 Brandfarligt
H304 Kan vara Dödligt vid inandning
H314 Allvarliga frätskador
H336 Orsakar dåsighet
SPS Iris 2015-02-16 Klottersanering Frätande H315 Irriterar huden
H318 Allvarliga ögonskador
SPS Loke 2015-11-20 Klottersanering Brandfarlig
Frätande
H226 Brandfarlig vätska och ånga
H314 Allvarliga frätskador på ögon och hud
SPS Loke + 2016-08-15 Klottersanering Brandfarlig
Frätande
R10 Brandfarligt
R34 Frätande
SPS Loke Tixio 2017-02-26 Klottersanering Fara H226 Brandfarlig vätska och ånga
H314 Allvarliga frätskador
Spolarvätska, konc.
2014-11-03 Spolarvätska Mycket brandfarlig R11-Mycket brandfarlig
Stengrund 2015-10-08 Rengöring x R-36 Irriterar ögonen
Stokolan Classic 2015-06-24 Hudvårdsmedel x x
Suma Force D3.5 2012-04-25 Köksrengöring Irriterande R-36 Irriterar ögonen
Svavelsyra 37% 2011-12-19 Rengöring Frätande H314 Allvarliga frätskador på ögon och hud
Svinto 2013-03-22 Rengöring x x
Suma Bright (Engelsk) 2013-03-05 Torkmedel Hälsoskadlig R38 Irriterar hud
R41 Risk för allvarliga ögonskador
Sylitol-Konzentrat 111 2015-02-10 Ytbeläggning x x
Tar Remow Miljö II
Green car
2015-06-26 Avfettningsmedel Hälsoskadlig R52-Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R53-Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R65-Kan ge lungskador vid förtäring
R66-Kan ge torr hud eller hudsprickor
Tectylbort 1 2015-06-01 Klottersanering Brandfarligt
Hälsoskadlig
H225 Mycket brandfarligt
H335 Irritation i luftvägarna
Temal 600 2015-05-22 Färg Hälsoskadligt H226 Brandfarlig
H332 Skadligt vid inandning
H315 Irriterar huden
H373 Kan orsaka organskador
Teppex 2012-02-27 Mattrengöring x x
Test fog 2014-10-10 Luktsanering x x
T-Gul 2013-01-11 Lösningsmedel Hälsoskadlig H304 Dödligt vid förtäring
Toprinse Jet 2013-02-26 Torkmedel x x
Torr Luktsanering BOC 2014-06-16 Luktsanering x x
Torr Luktsanering Citrus 2014-04-15 Luktsanering x x
Torr Luktsanering Green 2014-06-27 Luktsanering x x
Torr Luktsanering Luktfri 2014-04-15 Luktsanering x x
Torr Luktsanering Mint 2014-06-27 Luktsanering x x
Torr Luktsanering Orange 2010-11-30 Luktsanering _ _
Torr Luktsanering Tallbarr 2014-04-15 Luktsanering x x
Torr Luktsanering Äpple  2014-06-27 Luktsanering x x
TP600 2016-06-13 Tätningsmassa x x
Treble X 2012-10-08 Syrarengöring Irriterande R36/37/38 Irriterar ögon, andningsorganen och huden
Trump Metal Pro NR 2012-06-04 Maskindiskmedel Frätande H314 Allvarliga frätskador på ögon och hud
T-Röd Kemetyl 2015-10-26 Sanering Mycket brandfarlig R11-Mycket brandfarligt
R36-Irriterar ögonen
R67-Ångor kan göra att man blir dåsig/omtöcknad
Twister Floor Conditioner 2015-06-08 Golvvårdsmedel Hälsovådlig R36 Irriterar ögon
R38 Irriterar hud
Yes, diskmedel 2015-03-17 Rengöring Hälsoskadlig H319 Allvarlig ögonirritation
Yes maskindiskmedel 2016-08-19 Rengöring Frätande H318 Allvarliga ögonskador
Vaportekfilter 2007-10-19 Luktmedel x x
Wetrok Mepol HX 2015-04-09 Golvmedel x R36 Irriterar ögonen
Våt Luktsanering BOC 2014-06-16 Luktsanering x x
Våt Luktsanering Citrus 2014-01-11 Luktsanering x x
Våt Luktsanering Green 2014-06-27 Luktsanering x x
Våt Luktsanering Tallbarr 2014-06-27 Luktsanering x x
Våt Luktsanering Äpple 2014-06-29 Luktsanering x x
Wypall Rengöringsduk 2013-12-18 Handrengöring x x
Väteperoxid 19,5% 2013-03-11 Desinfektionsmedel Frätande H318 Allvarliga ögonskador
H332 Skadligt vid inandning
Zinsser BIN Kvist-Isolergrund 2013-05-24 Grund/Spärrfärg Brandfarlig H225 Mycket brandfarlig
H318 Allvarliga ögonskador
H317 Allergisk hudreaktion
Ättiksyra 98-100% (Isättika) 2012-11-07 Sanering Frätande R34-Frätande